Mesa da Assembleia de Freguesia

Pedro Pinto Mendes

Pedro Pinto Mendes

Presidente

Ana Filipa Marques

Ana Filipa Marques

1ª Secretária

Filomena Tecelão Valente

Filomena Tecelão Valente

2ª Secretária

Membros

João Barateiro

João Barateiro

Membro

Jovita Lopes

Jovita Lopes

Membro

Ana Campos

Ana Campos

Membro

André Quaresma

André Quaresma

Membro

António Amiano Marques

António Amiano Marques

Membro

Susana Pascoal

Susana Pascoal

Membro

Carina Reis

Carina Reis

Membro

Rui Valadas Marto

Rui Valadas Marto

Membro

Diogo Sebastião

Diogo Sebastião

Membro

Filomena Raimundo

Filomena Raimundo

Membro